Regióny na Slovensku môžu získať detailný prehľad o energetickej náročnosti svojich budov


spravodajstvo
Regióny na Slovensku môžu získať detailný...

31.8.2019 (Webnoviny.sk) –

Na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni je vyčlenených päť miliónov eur. V tlačovej správe to uviedla Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Verejnoprávne inštitúcie, ako sú napríklad verejné vysoké školy, tiež subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie verejného sektora môžu získať podporu na vypracovanie energetických auditov, ktoré im pomôžu identifikovať opatrenia vhodné na financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb.

Výzvu zameranú na rozvoj energetických služieb, ktoré umožňujú financovať energeticky efektívne opatrenia z úspor nákladov na energiu, vyhlásila SIEA 2. augusta 2019.

Dva druhy aktivít

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je na tento účel vo výzve týkajúcej sa budov v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja vyčlenených päť miliónov eur. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 5 tisíc eur, maximálna 200 tisíc eur. Nenávratný finančný príspevok môže pokryť maximálne 95 % oprávnených výdavkov na projekt.

„Výzva dáva najmä prevádzkovateľom budov príležitosť, aby si prostredníctvom energetických auditov overili, ktoré opatrenia je vhodné splácať z úspor nákladov na energiu a ktoré si vyžadujú iný spôsob financovania. Teraz majú možnosť získať detailný prehľad o energetickej náročnosti budov, ich častí, ale napríklad aj verejného osvetlenia. Môžu sa tak systematicky začať pripravovať na ich obnovu,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Podporované sú dva druhy aktivít – spracovanie energetických auditov a príprava projektov garantovaných energetických služieb (GES). Všetky žiadosti musia obsahovať prvú z oprávnených aktivít, ktorou je spracovanie účelového energetického auditu.

V nich majú audítori navrhnúť úsporné opatrenia a zároveň identifikovať, či sú vhodné na financovanie prostredníctvom GES tak, aby boli splnené požiadavky Eurostatu a projekt GES sa nezapočítaval do verejného dlhu. Praktické odporúčania na posúdenie, či sú splnené požiadavky Eurostatu, budú zverejnené na podstránke národného projektu Odborne o energii v časti určenej pre energetických audítorov.

Náklady na prípravu podkladov preplatia

„Merateľným ukazovateľom prvej oprávnenej aktivity je počet vypracovaných energetických auditov. Podporu tak môžu získať aj projekty, v ktorých audítori nenájdu opatrenia vhodné na realizáciu prostredníctvom GES,“ vysvetlil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič. Ak audítor identifikuje opatrenia vhodné na využitie GES, je možné realizovať aj druhú oprávnenú aktivitu, ktorou je príprava projektu GES.

V rámci druhej aktivity budú preplatené náklady na prípravu podkladov pre obstaranie energetických úspor a vykonanie jedného verejného obstarávania. Výsledkom v tomto prípade má byť uzavretie zmluvy, respektíve zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.

Ak má žiadateľ okrem podpory na prvú aktivitu záujem aj o podporu druhej aktivity, prikladá už k žiadosti hotový energetický audit, ktorý odporúčal využitie GES, náklady na jeho zhotovenie budú po kladnom vyjadrení z kontroly verejného obstarávania spätne preplatené. O podporu druhej aktivity nie je možné žiadať samostatne.

Rozhodujúca celková podlahová plocha

Pre obstaranie auditov sú stanovené maximálne limity nákladov pre každý auditovaný objekt samostatne. Pri budovách je rozhodujúca celková podlahová plocha každej z nich, ktorá je stanovená ako vonkajšie rozmery budovy krát počet podlaží.

V budovách do 1 000 metrov štvorcových je to napríklad maximálne 2 500 eur, pri ploche do 5 tisíc metrov štvorcových už 6 600 eur. Pri auditoch viacerých objektov sa limity sčítavajú. Limity pre obstaranie druhej aktivity zameranej na prípravy projektu sú stanovené podľa súčtu podlahových plôch všetkých objektov.

„Napríklad, ak je celková podlahová plocha všetkých auditovaných objektov od viac ako 5 tisíc do 10 tisíc metrov štvorcových vrátane, maximálny príspevok je 10 700 eur. Pri verejnom osvetlení sa limity odvíjajú od výšky nákladov za energiu za kalendárny rok pred podaním žiadosti,“ píše sa v správe.

Trojmesačné intervaly

Výzva zameraná na rozvoj energetických služieb na miestnej a regionálnej úrovni je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie. Termín prvého hodnotiaceho kola je 31. októbra 2019, nasledujúce kolá budú uzatvorené v trojmesačných intervaloch.

Ústredné orgány štátnej správy majú pri príprave projektov garantovaných energetických služieb priebežne využívať technickú asistenciu, ktorú poskytuje SIEA na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR. Rozsah asistencie vyplýva z Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky.

O technickú asistenciu možno SIEA požiadať prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka s údajmi o budove, ktorý je zverejnený na stránke SIEA v časti Podporné programy, Technická asistencia GES.

Viac k témam: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zdroj: Webnoviny.sk – Regióny na Slovensku môžu získať detailný prehľad o energetickej náročnosti svojich budov © SITA Všetky práva vyhradené.

Súvisiace články

Ekonomika

Fico varuje pred nepokojmi a odporúča vláde dať každej domácnosti 1500 eur

Finančné prostriedky na takúto pomoc ľudom by opozičná strana našla v osobitnom zdanení monopolov a v obnovení bankového odvodu.

Posted on by spravodajstvo
Ekonomika

Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje do štrajkovej pohotovosti, vládu žiada o pomoc

Združenie vyzvalo vládu, aby za jeho aktívnej účasti prijala konkrétne opatrenia na pomoc mestám a obciam.

Posted on by spravodajstvo