Definícia Business intelligence


Economics
Definícia Business intelligence

Pojem business intelligence predstavuje transformáciu dát na použiteľné informácie a následný prevod týchto informácií na poznatky.

Je súhrnom nástrojov. Tieto nástroje uľahčujú prístup k dátam v informáčných systémoch a následnú analýzu a interpretáciu dát.

Cieľom business intelligence je porozumieť zákazníkom a podnikaniu ako celku.

Dôsledkom je skvalitnenie procesov v organizácii a optimalizované rozhodovacie procesy.

Dôležitý je správny pohľad na podnikové dáta.

Dôležité pojmy z témy business intelligence

BI je mimoriadne komplexnou kategóriou, ktorej správne pochopenie a aplikovanie do biznis prostredia môže znamenať výraznú konkurenčnú východu alebo zníženie nákladov pre organizáciu, spoločnosť, firmu. Aby sme jej lepšie porozumeli, musíme zadefinovať jej šúčasti.

Dátové sklady

Data warehouse alebo aj dátový sklad je pojem pre konsolidované úložisko podnikových dát. Je zdrojom informácií pre analytické tímy a manažment podniku.

Príklad zdrojov dát v dátových skladoch

bankové a burzové informácie, informácie o dochádzke zamestnancov, evidované nákupy, prieskumy trhu, spätná väzba od zákazníkov

Tieto zdroje sa rozlišujú podľa štruktúry, formy a výstupov. Dátový sklad poskytuje integrovaný pohľad na komponenty a ich vzťahy.

Data mining

Data mining znamená dolovanie dát. Umožňuje nám hľadať súvislosti (vzorce) medzi dátami. Na hľadanie vzájomných súvislostí používa napríklad heuristicé algoritmy alebo neurónové siete.

Data mining porovnáva veľké množiny dát a premieňa ich na informácie použiteľné v rozhodovacích procesoch organizácie.

Datamart

Datamarty sú menšie dátové sklady alebo podmnožiny dátových skladov. Ak máme dátový sklad so svetovými burzovými informáciami, datamartom bude napríklad podmnožina s informáciami pre Európsku úniu. Dáta v datamartoch väčšinou pochádzajú z jedného zdroja.

OLAP a OTLP

– viac v článku Definícia OLAP a OTLP

 

 

Súvisiace články

Business intelligence

OLAP a OTLP v informačných systémoch

OLAP je skratkou pre Online analytical processing. OTLP reprezentuje Online transaction processing . Obe rozdeľujú informačné systémy na transakčné a analytické. OLAP Systém na...

Posted on by Economics